2020-02-10

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO – Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” informuje, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 reprezentowany przez Dyrektora.

2.      Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:  iod2@warmiainkaso.pllub wysyłając korespondencję na adres siedziby Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.      Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy (np. bank w zakresie przelewów);
 • podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych
  i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. serwis komputerowy, podmiot świadczący usługi informatyczne);.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Obecnie, zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

7.      Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8.      Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów

i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

9.      Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy/świadczenia usług.

 

Załączniki

  Klauzula informacyj...licznego.docx 18,58 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się