2015-04-09

Zadania

Do podstawowych zadań ROK  należy kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez:
1) edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
2)  opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym (ARA),
3) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i popularyzacja czytelnictwa,
5) promowanie sztuki w mieście i poza jego granicami,
6) działalność rekreacyjno-integracyjna,
7) działalność metodyczną,
8) działalność impresaryjną,
9) animację społeczno-kulturalną,
10) udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii, historii i numizmatyki,
11) prowadzenie działalności gospodarczej,
12) prowadzenie usług.
 
W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną ROK  może realizować odpłatne imprezy własne i zlecone, wykonywać usługi w zakresie określonym przez statut jednostki, a także może pozyskiwać środki zewnętrzne.
 
Działy i grupy Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
- ośrodek kultury
- kino "Mazur"
- Miejsko-powiatowa Biblioteka Publiczna
- Punkt Informacji Turystycznej
- Zespół Śpiewaczy Oleckie Echo
- Miejska Orkiestra Dęta
- Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
- Galeria Klatka
 
 
grupy działające w ośrodku kultury
Pracownia teatralna
Pracownia muzyczna
Pracownia taneczna
Pracownia plastyczna
Pracownia fotograficzna
WspaK – wolontariat

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się