2015-04-09

Zadania

Do podstawowych zadań ROK  należy kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez:
1) edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
2)  opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym (ARA),
3) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i popularyzacja czytelnictwa,
5) promowanie sztuki w mieście i poza jego granicami,
6) działalność rekreacyjno-integracyjna,
7) działalność metodyczną,
8) działalność impresaryjną,
9) animację społeczno-kulturalną,
10) udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii, historii i numizmatyki,
11) prowadzenie działalności gospodarczej,
12) prowadzenie usług.
 
W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną ROK  może realizować odpłatne imprezy własne i zlecone, wykonywać usługi w zakresie określonym przez statut jednostki, a także może pozyskiwać środki zewnętrzne.
 
Działy i grupy Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”
- ośrodek kultury
- kino "Mazur"
- Miejsko-powiatowa Biblioteka Publiczna
- Punkt Informacji Turystycznej
- Zespół Śpiewaczy Oleckie Echo
- Miejska Orkiestra Dęta
- Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
- Galeria Klatka
 
 
grupy działające w ośrodku kultury
Pracownia teatralna
Pracownia muzyczna
Pracownia taneczna
Pracownia plastyczna
Pracownia fotograficzna
WspaK – wolontariat